سوالات تشریحی زراعت غلات

١.شکل جو دو ردیفه و 4 ردیفه را بکشید.

2.مزیت های کاشت در خزانه ژاپنی را بنویسید.(4مورد)

3.ادوات مورد استفاده در توالی(جو-برنج-....) و (پنبه-ذرت-....) را بنویسید.

4.جدول زیر را کامل کنید.

 نام گیاه

بافت خاک 

 شوری

 زمان کاشت

 درجه مطلوب

 برنج

 

 

 

 

 ذرت دانه ای

 

 

 

 

 سورگوم

 

 

 

 

 جو

 

 

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید