سوالات میان ترم بیماری های گیاهی

-روشهای بیمار کردن گیاه توسط  پاتوژن ها را نام ببرید.

2- دوره یا چرخه بیماری شامل 7 مرحله است. مراحل این چرخه را نام ببرید.

3- عوامل بروز و توسعه بیماری در گیاه را نام ببرید.

4- دو مورد از مکانیسم شیمیایی بعد از آلودگی را نام ببرید.

5-منظور از Latent period  چیست؟

6- اصول کوخ در تشخیص یک بیماری بی سابقه را نام ببرید.

7- چرا قارچها بصورت هتروتروف هستند؟

8- منظور از قارچ هموتالیک و قارچ هتروتالیک چیست؟

9- سه مرحله از تولید مثل جنسی قارچ را نام ببرید.

10-روشهای تولید مثل غیر جنسی در قارچه را فقط نام ببرید.

11-چهار مورد از مهمترین جنس و گونه خانواده peronosporaceae  را نام ببرید( نام علمی).

12-دو مورد از مهمترین راسته  در رده بازیدیومست ها را بصورت لاتین نام ببرید.

13-چرا رده دوترومیست ها از قارچها را قارچهای ناقص میگویند؟

14- مهمترین تفاوت باکتری ها با میکوپلاسما در چیست؟

15-چهار مورد از مهمترین جنس ها بیماری زایی باکتری ها را فقط نام ببرید.

16-آیا امکان کشت باکتری ها روی محیط کشت وجود دارد؟

17- دلیل پدیده polymorphism  در میکوپلاسماها چیست؟

18-کدام گروه از ویروسها توسط آب، خاک و گل منتقل میشود؟   ج)هیچکدام از آنها

19-کدام قسمت ویروس باعث بیماریزایی میشود؟

20- انتقال ویروس ها از چه طریقی امکان پذیر است؟

21- روش تکثیر ویروسها را نام ببرید.

22-نام اولین نماتد پارازیت گیاهی را ذکر کنید.

23-بزرگترین و کوچکترین نماتد پارازیت چه نام دارد؟

24- وظیفه stylet  در نماتد ها چیست؟

25-منظور از Endoparasite و Ectoparasite  چیست؟

26-تا کنون چه تعداد گونه از گیاهان انگل شناسایی شده اند؟

27-گیاه سس و گل جالیز از گیاهان تمام انگل است یا نیمه انگل؟   تمام انگل

28- دو گونه سس که بیشترین خسارت را در ایران دارند، کدام است؟

29-روش مبارزه شیمیایی با سس را توضیح دهید.

30- مبارزه بیولوژیک با گیاه گل جالیز توسط چه حشره ای صورت میگیرد؟ نام علمی آن را ذکر کنید.

31- نام علمی گیاه داروش را نام ببرید.

32- جابجایی بذر داروش از چه طریقی امکان پذیر است؟

33- تولید تیلوز و صمغ از کدام مکانیسم دفاعی در گیاهان پیروی میکند؟

34-منظور از Non-infectious disease  چیست؟

35-علم مطالعه و شناسایی قارچ چه نامیده میشود؟

36-منظور از قارچ پروتوتروف چیست؟

37-قارچهای خوراکی در کدام رده از قارچها قرار دارند؟

38- عامل بیماری جرب سیب زمینی چیست؟

39-کدام یک از عوامل بیماری زا را میتوان در محیط کشت تکثیر کرد؟

40- نامگذاری ویروسها بر چه اساسی است؟

41-میزان خسارت بیماری ها در ایران چند درصد است؟15

42-پروتوپلاسم پارانشیمی اطراف آوندهای چوبی که به داخل اوند ها نفوذ کرده چه نام دارد؟تایلوز

43-عامل بیماری جاروبک یونجه چه نام دارد؟

 با تشکر فراوان ازیکی از دانشجویان محترم که این سوالات را در اختیار من قرار دادند.

/ 1 نظر / 44 بازدید
moh3n

slm kh.hajar web ro kamelan didam vaghan khob bod va dar hade niazam estefade kardam mamnon az shoma