سوالات اصول اصلاح نباتات عمومی

١.به نژادی مولکولی و به نژادی کلاسک را تعریف کرده و چند مورد از تفاوت های آن را بنویسید.

2.علم اصلاح نباتات چگونه باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی شده است؟

3.انواع تنوع را نام ببرید.آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و راه های ایجاد تنوع را ذکر کنید.

4.گیاهان تریپلویید چگونه به وجود آمدهان و چرا این گیاهان بذر تولید نمی کنند؟

5.منظور از آپومیکسی چیست؟آیا گرده افشانی در آن نقش دارد؟

6.چه مواقعی از انتخاب توده ای و در چه مواقعی از هیبریداسیون جهت اصلاح نباتات استفاده می شود؟

7.مطالعه منشا پیدایش گیاهان چه کاربردی دارد؟2 مورد از اختلاف نظرهای واویلوف و هارلن را بنویسید.

8.عواملی که باعث خودگشنی و دگر گشنی میشود را جداگانه بنویسید.

9.چه عواملی باعث کاهش لینه خالص می شود؟راه های حفظ یک لینه خالص را بنویسید.

10.تفاوت PURE.LINE وINBREED LINEرا ذکر کنید.

11.سه مورد از تفاوت های پدیگری و بالک را بنویسید.

12.در موردBACK.CROSS چند سطر توضیح بدهید و هدف اصلی آن را مشخص کنید.

13.موتاسیون را شرح داده و انواع آن را نام ببرید.

14.منظور از وراثت پذیری چیست؟انواع آن را نام برده و فرمول محاسبه آن را ذکر کنید.

15.پدیده هتروزیس چیست؟

16.دلیل نر عقیم کردت یک گیاه در تولید بذر هیبرید چیست؟

17.قانون هاردی واینبرگ را توضیح داده و از این قانون چه استفاده ای می کنند؟

18.روش تولید بذر هیبرید را به طور کامل توضیح دهید.

19.خود ناسازگاری چیست؟انواع آن را نام ببرید.

20.تفاوت گیاهان خود گشن و دگر گشن از نظر اصلاحی چیست؟

21.چگونه می توان خود ناسازگاری را از بین برد؟

22.انتخاب دورهای به چه صورت و به چه منظور انجام می گیرد؟

23.منظور از ترکیب پذیری چیست؟انواع آن و روش محاسبه را ذکر کنید.

24.واریته ساختگی چیست؟نحوه تهیه آن به چه صورت است؟انعطاف پذیری آن به سایر واریته ها چگونه است؟

25.فرسایش ژنتیکی چیست؟

/ 1 نظر / 200 بازدید
سروش

[پلک][نیشخند]